„Szkoła dla Innowatora”

Centrum Edukacji Obywatelskiej, które wygrało konkurs na operatora pilotażowego projektu „Szkoła dla Innowatora”, uruchomi nabór dla szkół, które chciałyby wziąć w nim udział. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz przygotowaniu rekomendacji w tym zakresie.

Źródło: freepik.com

Kompetencje, jakich potrzebują pracownicy nowoczesnych firm, a które nazywamy kompetencjami proinnowacyjnymi, to zestaw umiejętności, postaw i zachowań sprzyjających powstawaniu, rozwojowi i weryfikacji innowacyjnych pomysłów oraz rozwiązań. Obejmują one takie kompetencje jak: kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, odwaga w podejmowaniu ryzyka, wytrwałość czy współpraca i współdziałanie w grupie.

Kompetencje proinnowacyjne nie mogą być zarezerwowane tylko dla wąskiej grupy szczególnie uzdolnionych osób. Są to kompetencje uniwersalne i horyzontalne, które powinny być kształtowane podczas wszystkich lekcji i na wszystkich etapach edukacji – dodaje szefowa MR.

Jesteśmy przekonani, że szkoły mogą i powinny kształcić kompetencje proinnowacyjne młodych ludzi. W “Szkole dla Innowatora” wesprzemy nauczycieli i dyrektorów w ich rozwijaniu w sposób systematyczny. Chcemy, aby w naszym projekcie czuli się oni autorami zmiany, bo wiemy, że tylko wtedy ta zmiana będzie skuteczna i trwała. Dlatego zaoferujemy im wsparcie merytoryczne i inspiracje, dzięki którym wypracują takie rozwiązania, które będą najlepsze dla ich uczniów i szkół – mówi dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, które ogłosiło nabór dla szkół podstawowych, które chciałyby wziąć udział w tym projekcie.

Zgłoszenia do „Szkoły dla Innowatora” można przesyłać w dniach 3-13 grudnia 2019 r. Formularz aplikacyjny zostanie opublikowany na stronie www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl. Lista placówek, które wezmą udział w pilotażu, zostanie ogłoszona w pierwszej połowie stycznia 2020 r.

Przebieg konkursu

Realizacja programu „Szkoła dla Innowatora” została powierzona operatorowi wyłonionemu w drodze konkursu, który został przeprowadzony w dniach 19 sierpnia – 9 września 2019 r. Zwyciężyło konsorcjum którego liderem jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej – organizacja pozarządowa, która od 25 lat wprowadza do szkół nowoczesne metody nauczania oraz wspiera dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół w zapewnianiu i podnoszeniu jakości nauczania oraz jakości uczenia się uczniów. Pozostałymi konsorcjantami są: Fundacja Dobrej Edukacji oraz Stowarzyszenie Wolne Inicjatywy Społeczne z Radowa Małego. Natomiast podmiotami wspierającymi konsorcjum są: firma doradcza Deloitte oraz Fundacja Zwolnieni z Teorii.

Pilotaż na bazie raportu

Projekt „Szkoła dla Innowatora” powstał na podstawie rekomendacji z raportu, jaki na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przygotował zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Jana Fazlagica. Raport dotyczy kształtowania wśród uczniów polskich szkół kompetencji sprzyjających tworzeniu przez nich innowacji na różnych etapach życia, zarówno w trakcie edukacji szkolnej, jak również w trakcie kariery zawodowej. Raport został przedstawiony w 2018 r. – już po zmianach w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Z opracowania wynika, że dalszy rozwój polskiej gospodarki oparty na technologiach i innowacjach wymaga kształtowania takich kompetencji jak:

  • kreatywność,
  • zdolność rozwiązywania problemów,
  • skłonność do podejmowania ryzyka,
  • wytrwałość czy umiejętność współpracy w grupie i współtworzenia.

Od takich umiejętności menedżerów i pracowników w coraz większym stopniu zależy sukces rynkowy przedsiębiorstw w nowoczesnej gospodarce XXI wieku. Raport zawiera katalog kompetencji proinnowacyjnych, interesujące przykłady ich kształtowania w najbardziej innowacyjnych krajach świata. Zawarto w nim również rekomendacje dotyczące wypracowania w szkołach strategii, które wspierałyby wśród uczniów rozwój kompetencji proinnowacyjnych.

Plan realizacji projektu – krok po kroku

W pierwszym etapie projektu, wspólnie z ekspertami krajowymi i zagranicznymi oraz nauczycielami biorącymi udział w pilotażu, zaplanowano opracowanie metod nauczania kompetencji proinnowacyjnych oraz materiałów dla uczniów i nauczycieli. W kolejnym etapie zostaną one przetestowane w skali mikro, czyli w wybranych szkołach na terenie całego kraju, po uprzednim przygotowaniu nauczycieli i dyrektorów szkół.

Pilotaż zostanie przeprowadzony najpierw w wybranych klasach w 20 szkołach podstawowych, które zgłoszą chęć przystąpienia do tej inicjatywy. Pierwsze lekcje z wykorzystaniem nowoopracowanych rozwiązań odbędą się w roku szkolnym 2020/21 w siódmych klasach szkoły podstawowej.

Projekt będzie realizowany do sierpnia 2022 r. Jego budżet wynosi niespełna 10 mln zł i będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Inteligentny Rozwój.

Na podstawie zebranych doświadczeń i rezultatów pracy powstaną rekomendacje dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Będą one zawierały propozycje zmian systemowych dotyczących kształtowania kompetencji proinnowacyjnych oraz rekomendacje dla organów prowadzących szkoły.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/szkola-dla-innowatora

Źródło: Ministerstwo Rozwoju