Fundusze Norweskie – wydłużono termin składania wniosków

Terminy składania wniosków w Programach „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” oraz „Kultura”, dofinansowanych z Funduszy Norweskich i EOG zostały przedłużone. Instytucje wdrażające programy – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, podjęły decyzję o wydłużeniu naborów po rekomendacjach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które odpowiada za koordynację i wdrażanie Funduszy Norweskich i EOG w Polsce.

Program „Kultura”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, operator Programu „Kultura”, wydłużyło nabór wniosków w ramach działań – „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” i „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” do 30 marca 2020 roku do godziny 16.00.

Całkowity budżet Programu „Kultura” to ponad 88 milionów euro, z których 75 milionów euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a ponad 13 milionów euro to wkład krajowy. Program koncentruje się na roli, jaką kultura i dziedzictwo kulturowe odgrywają w rozwoju lokalnym i regionalnym z uwzględnieniem nacisku na zatrudnienie, przedsiębiorczość w obszarze kultury i szkolenie zawodowe.

Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest operatorem Programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, będzie przyjmować wnioski do 14 maja.

Wydłużenie naboru dotyczy wszystkich konkursów – technologie przyjazne środowisku, technologie poprawiające jakość życia, innowacje w zakresie wód śródlądowych lub morskich, schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Program „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” ma na celu wzmocnić konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przede wszystkim poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. Jego budżet to 100 milionów euro, z których 85 milionów euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15 milionów euro to wkład krajowy.

W obu programach pozostałe warunki udziału w konkursie pozostają bez zmian.

Fundusze Norweskie

Za koordynację i wdrażanie Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w Polsce opowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zadaniem resortu jest koordynowanie i nadzór nad wdrażaniem programów w Polsce przez ministerstwa i instytucje, które pełnią rolę Operatorów Programów w swoich obszarach.

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Źródło: www.gov.pl