Webinar – Jak optymalnie wykorzystać tarczę antykryzysową?

„Tarcza Antykryzysowa” to hasło, które przedsiębiorcy wpisują w przeglądarkę kilkaset razy dziennie… Która opcja jest dla mnie najkorzystniejsza? Wiele form wsparcia wzajemnie się wyklucza, nasz webinar pomoże Ci wybrać najlepsze rozwiązanie!

Jeśli masz wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych, finansowych oraz prawnych związanych z najnowszą wersją Tarczy Antykryzysowej to zapraszamy na webinar, który odbędzie się we wtorek 5 maja 2020 roku w godzinach 12:00-14:30.

Prowadzący: Sebastian Goschorski i Daniel Więckowski z RSM Poland oraz mec. Dr Zbigniew Olech z Kancelarii SDO.

W programie:
– Rozwiązanie art. 15g i 15zzb – bezpośrednia pomoc finansowa dla przedsiębiorców – kwestie dotyczące wynagrodzenia, składania wniosków, podmiotów uprawnionych, spadku obrotów;
– Pozostałe instrumenty finansowane;
– Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, świadczenie postojowe itd.
– Nie tylko tarcza. Jakie są inne możliwości wsparcia?
– Umorzenie, odroczenie i rozłożenie zaległości podatkowej – warunki, procedura, praktyczne wskazówki;
– Specjalne rozwiązania podatkowe przewidziane w ustawie COVID-19;
Rozwiązania ZUS;

Jesteś zainteresowany udziałem? Kliknij w poniższy link do rejestracji na webinar.

https://rsmpl.clickmeeting.pl/jak-optymalnie-wykorzystac-tarcze-antykryzysowa-/register?_ga=2.234604766.1341402242.1587971628-1775223155.1585036957

UPRAWNIENI DO UZYSKANIA POMOCY

 1. Osoba fizyczna, prowadząca działalność́ gospodarczą, niezatrudniająca pracowników.
 2. Przedsiębiorca posiadający status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), który prowadził działalność́ gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
 3. Organizacja pozarządowa i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANYCH ŚRODKÓW

 1. Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:
 2. co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę̨ 50% wynagrodzeń́ poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń́, jednak nie więcej niż̇ 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 50% – może być́ przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę̨ 70% wynagrodzeń́ poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń́, jednak nie więcej niż̇ 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 80% – może być́ przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę̨ 90% wynagrodzeń́ poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń́, jednak nie więcej niż̇ 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
 1. W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać́ dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać́ dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń́ pracowników.
 2. Sytuacja, w której przedsiębiorca skorzystał z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu spłaty składek na ubezpieczenia społeczne, nie ma wpływu na otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń́ pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń́ składek na ubezpieczenia społeczne.

Wsparcie może zostać́ przyznane na okres nie dłuższy niż̇ 3 miesiące.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić́ się̨ w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE

Wszystkich  szczegółowych informacji dotyczących zasad ubiegania się o wsparcie, udzielają właściwe ze względu na miejsce prowadzenia działalności Powiatowe Urzędy Pracy.

PRZEDSIĘBIORCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA POMOCY

Każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), tj.:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
 • wspólnicy spółki  cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  U którego:wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako  stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejno miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
 • nie mniej niż o 25%, obliczony jako  stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

  ZAKRES POMOCY NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY
 1. Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.
 • Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP)  na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • 2.    Obniżony wymiar czasu pracy przez przedsiębiorcę, to wymiar czasu pracy pracownika obniżony przez przedsiębiorcę z przyczyn niedotyczących pracownika. Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu.
 • Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przepis wprowadza gwarancję minimalnego wynagrodzenia za pracę po obniżeniu wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20% z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem. Dopłata przy obniżonym wymiarze czasu pracy wynosi połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 •  W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto)
  w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
 • Wymienione wyżej świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy. We wniosku o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę świadczeń należy określić okres od kiedy – do kiedy przedsiębiorca wnioskuje o świadczenia. Muszą zostać spełnione łącznie 3 warunki.

  WYŁĄCZENIA PRACOWNIKÓW
 1. Przedsiębiorca:
 • nie może otrzymać pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki),
 • nie może otrzymać dofinansowania do wynagrodzenia pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Wszystkie  szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie, elektroniczny formularz wniosku dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie:

www.wup.pl

Informacje dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można uzyskać również pod numerami telefonów:


+48 91 425 61 23
+48 94 344 50 34
+48 94 344 50 22
+48 94 344 50 00