Gmina Dobra na 1. miejscu wśród gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, już po raz trzeci wspólnie z Regionalną Izbą Obrachunkową opublikował zestawienie na temat sytuacji finansowej gmin, powiatów i samorządu województwa. W tegorocznym zestawieniu znalazły się dane za rok 2019, które pokazują jak poszczególne samorządy zarządzają finansami – poinformował wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Wśród 47 gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego Gmina Dobra jest na 1. miejscu w przedstawionej informacji. 

Informacja oparta jest na 6 wskaźnikach finansowych podzielonych na dwie grupy;

– 3 stymulanty:

  • udział dochodów własnych w dochodach ogółem,
  • relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem,
  • udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,

 – 3 destymulanty:

  • relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem,
  • obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  • wskaźnik bezrobocia.

Publikacja, pokazuje w jakiej sytuacji na koniec 2019 r. znajdowały się wszystkie zachodniopomorskie JST oraz informuje o zmianie wskaźników w punktach procentowych w 2019 roku względem roku 2018. Otrzymane wyniki są posortowane począwszy od jednostek o najwyższej wartości indeksu. Pokazany został również dystans pomiędzy poszczególnymi jednostkami oraz oddalenie od lidera – jednostki o najwyższej wartości indeksu w danej grupie.

W porównaniu z rokiem 2018 w większości samorządów wrósł poziom wykonanych dochodów własnych oraz wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota zadłużenia utrzymała się na zbliżonym poziomie, za wyjątkiem miast na prawach powiatu, w przypadku których znacząco wzrosła. Zdecydowana większość jednostek samorządu terytorialnego na przestrzeni roku 2019 odnotowała spadek wskaźnika bezrobocia.

– Zdecydowane działania wojewody zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej, m.in. środki nadzorcze przewidziane ustawą o samorządzie gminnym doprowadziły do tego, że zadłużenie gmin nie przekracza wskaźników, które wynikają z ustawy o finansach publicznych – mówi prezes RIO w Szczecinie Bogusław Staszewski. – Samorządy przestały też korzystać z pożyczek w instytucjach parabankowych.

Źródło: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=12123