Alternatywna droga Dobra – Szczecin

W dniu 23 lipca 2020 r. nastąpiło podpisanie Porozumienia o Partnerstwie i Współdziałaniu w sprawie realizacji nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z Miastem Szczecin.

Porozumienie podpisane zostało przez przedstawicieli:

Gminy Dobra

Wójt Teresę Dera, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobra Jolanty Jankowskiej

Miasta Szczecin

Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin – Michała Przepierę

Strony wojskowej:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury – ppłk Jacek Kowalski

Wydział Logistyki G-4 – mjr Piotr Markiewicz

Szkolenie 12 Brygady Zmechanizowanej – mjr Tomasz Kierdylewicz

Wojewódzki Sztab Wojskowy – płk Radosław Niecikowski

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy – ppłk Janusz Nowakowicz

Podpisane Porozumienie umożliwia przystąpienie do projektowania nowej drogi. Gmina Dobra zobowiązała się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z opracowaniem projektu budowlanego i rozpoczęła prace przygotowawcze zmierzające do ogłoszenia przetargu na wybór projektanta nowej drogi. Porozumienie określa zasady i możliwości realizacji nowego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Dobra, a miastem Szczecin.

Droga planowana jest po terenach wojskowych, położonych na terenie dwóch Gmin: Szczecina i Dobrej. Prowadzone rozmowy miały na celu pogodzenie wszystkich stron procesu tj. zarówno strony samorządowej w zakresie pozyskania możliwie szerokiego pasa terenu od obecnego właściciela gruntu tak aby pas jezdni możliwie najdalej odsunąć od istniejących zabudowań jak i użytkowników terenów wojskowych w celu utrzymania celów obronnych, w tym utrzymania funkcji strzelnicy.

Przyjęto, że cel inwestycji zostanie zrealizowany przez budowę jednojezdniowej dwupasmowej drogi klasy G z rozmieszczonymi wzdłuż skrzyżowaniami skanalizowanymi typu rondo w miejscach przecięcia i zbliżenia do głównych dróg zbiorczych i lokalnych, obsługujących przyległe obszary. Wzdłuż trasy zaprojektowano ponadto:

– chodniki wraz z przejściami dla pieszych,

– przystanki komunikacji autobusowej,

– pas dzielący pomiędzy jezdnią a ciągami pieszymi i rowerowymi,

– pas na wykonanie skarp i ogrodzenia oraz wykonanie ziemnego ekranu akustycznego celem ograniczenia emisji hałasu,

– oraz ścieżka rowerowa, która będzie połączeniem sieci ścieżek rowerowych w Szczecinie i Dobrej, łączącym finalnie obie sieci w jedną całość.

Źródło: szczecin.eu