ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/ZIT/SSOM/2020

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: 

Realizacji zadania pn. „Opracowanie i wykonanie dwóch numerów E-biuletynu Informacyjnego oraz filmu informacyjnego upowszechniającego wiedzę o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (ZIT SOM).”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Zał. nr 2 – Formularz ofertowy
  4. Zał. nr 3 – Wykaz osób i zrealizowanych prac
  5. Zał. nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
  6. Zał. nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
  7. Zał. nr 6 – Wzór umowy
  8. Zał. nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu