Zapytanie ofertowe nr 2/1/INTERREG/SSOM/2020

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: 

Usługi tłumaczenia warsztatów pn. „Inwentaryzacja danych – dostępność a potrzeby monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina” w zakresie transport regionalny i mobilność z j. polskiego na j. niemiecki oraz z j. niemieckiego na j. polski

Załączniki:

  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Formularz Ofertowy
  4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
  5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  6. Wzór umowy
  7. Wykaz osób