Informacje dla osób przemieszczających się do Niemiec w związku z COVID-19

Rząd niemiecki od zaklasyfikował Polskę jako obszar ryzyka. „Naszym celem jest dalsze zabezpieczenie możliwości pracy dla osób dojeżdżających do pracy z Polski, ale także dla osób dojeżdżających z Meklemburgii-Pomorza Przedniego do Polski, zagwarantowanie opieki i umożliwienie zaplanowanych zabiegów medycznych. Ponadto chodzi również o umożliwienie dalszego prowadzenia działalności na przykład w hotelach, zakładach gastronomicznych, handlu i przemyśle wytwórczym oraz w sektorze medycznym. Również krewni pierwszego stopnia mogą się spotkać”, powiedział w piątek Minister Gospodarki, Pracy i Zdrowia Meklemburgii-Pomorza Przedniego Harry Glawe.

Zwolnienia dla pracowników transgranicznych i przygranicznych
„Biorąc pod uwagę obecny, niestety bardzo dynamiczny rozwój liczby zakażeń, oczywiste jest, że istnieje potrzeba wprowadzenia wyjątków, które umożliwią pracownikom transgranicznym i przygranicznym wjazd do Meklemburgii-Pomorza Przedniego, na przykład w celu prowadzenia działalności zawodowej”, kontynuował Glawe.

W związku z tym Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Zdrowia wydało wytyczne dla powiatów i miast na prawach powiatu w sprawie sposobów postępowania z odstępstwami od kwarantanny dla pracowników transgranicznych i przygranicznych.

1. Warunkiem jest spełnienie następujących dodatkowych standardów bezpieczeństwa i higieny:
• złożenie codziennego oświadczenia pracodawcy, szkoleniowcowi, zleceniodawcy, dyrekcji szkoły lub uniwersytetu, w którym stwierdza się, że osoba wjeżdżająca do kraju nie ma objawów wskazujących na chorobę COVID-19 zgodnie z aktualnymi kryteriami Instytutu im. Roberta Kocha oraz
• w przypadku osób pełnoletnich zapewnione zostanie cotygodniowe badanie w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

Wówczas odstępstwa od obowiązku odbycia kwarantanny będą miały zastosowanie w przypadku następujących grup osób:

a. osoby, które mają miejsce zamieszkania w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i które w celu wykonywania zawodu lub kształcenia, odbywania studiów lub szkolenia zawodowego koniecznie udają się do miejsca wykonywania zawodu, odbywania nauki lub szkolenia znajdującego się w obszarze ryzyka według § 1 ust. 4 rozporządzenia Meklemburgii – Pomorza Przedniego dot. kwarantanny i regularnie powracają do miejsca zamieszkania,

b. albo osoby, które mają miejsce zamieszkania w obszarze ryzyka według § 1 ust. 4 rozporządzenia Meklemburgii – Pomorza Przedniego dot. kwarantanny i które w celu wykonywania zawodu lub kształcenia, odbywania studiów lub szkolenia zawodowego koniecznie udają się do miejsca wykonywania zawodu, odbywania nauki lub szkolenia znajdującego się w Meklemburgii – Pomorzu Przednim i regularnie powracają do miejsca zamieszkania.

Konieczność należy poświadczyć zaświadczeniem od pracodawcy, szkoleniowca, dyrekcji szkoły lub uczelni. W przypadku przerwy dłuższej niż dwa tygodnie (np. w związku z urlopem), obowiązkowym jest -przed wznowieniem działalności- udowodnienie negatywnego wyniku testu,który na żądanie musi zostać przedstawiony właściwemu organowi.

Nie muszą spełniać żadnych dodatkowych wymagań:

2. Osoby wjeżdżające w celu wizyty krewnych pierwszego stopnia, małżonków lub partnerów, którzy nie są członkami tego samego gospodarstwa domowego lub z tytułu wspólnej opieki lub prawa do kontaktów z dzieckiem.

3. Osoby podróżujące w celu uzyskania pilnej pomocy medycznej. Pilną potrzebę medyczną należy poświadczyć zaświadczeniem lekarskim

4. punkty od 1 do 3 mają zastosowanie tylko wtedy, gdy wymienione w nich osoby nie wykazują żadnych objawów wskazujących na chorobę COVID-19 w rozumieniu kryteriów Instytutu im. Roberta Kocha.

Podstawowe regulacje rozporządzenia dot. kwarantanny
Zasadniczo przepisy kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego dotyczące kwarantanny przewidują, że osoby wjeżdżające do Meklemburgii-Pomorza Przedniego z zagranicy i przebywające w strefie ryzyka w dowolnym momencie w ciągu 14 dni przed wjazdem są zobowiązane do natychmiastowego udania się bezpośrednio do własnego domu lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania. Przez okres 14 dni po wjeździe muszą pozostać na stałe w izolacji; dotyczy to również osób, które granicę Republiki Federalnej Niemiec przekroczyły w innym kraju związkowym.

Kwarantanna może zostać zakończona wcześniej. W przypadku osób wjeżdżających z zagranicznego obszaru ryzyka wymagane jest, aby wynik wstępnego badania molekularnego na obecność zakażenia koronawirusem SARSCoV-2 był ujemny i aby ten wstępny wynik badania został zweryfikowany przez ponowne badanie po 5 do 7 dniach.

W uzasadnionych przypadkach zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny mogą być przyznane z urzędu lub na wniosek, pod warunkiem, że jest to uzasadnione po rozważeniu wszystkich zaangażowanych interesów (§ 2 ust. 3 rozporządzenia dot. kwarantanny).