Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego zaktualizowana do roku 2030

Zarząd Województwa przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030 (RIS3 WZ). Dokument określa kierunki wsparcia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim, za jeden z celów stawiając sobie wzmacnianie znaczenia wiedzy jako kluczowego czynnika we wspólnym tworzeniu innowacyjnego Pomorza Zachodniego.

Aktualizacja dotychczasowej strategii innowacji była m.in. konsekwencją przyjęcia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 oraz prac nad nową unijną perspektywą finansową. 

RIS3 WZ pełni rolę programu rozwoju, realizującego zapisy Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku. Jej założenia są spójne z przesłankami określonymi w strategii, a dotyczącymi dynamicznej gospodarki. Definiuje ona aktywność Samorządu na rzecz kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców oraz wzmacniania konkurencyjności regionu. W kontekście strategii innowacji zaangażowanie to oznacza przede wszystkim inicjowanie działań, odpowiadających kluczowym wyzwaniom z zakresu innowacji, a także wytyczenie celów i kierunków kształtowania regionalnego systemu innowacji.

Przyjęta strategia kreuje innowacje jako siłę napędową gospodarki i istotny bodziec modernizacyjny regionu. Nadaje Samorządowi rolę inicjatora procesów pobudzania aktywności lokalnych środowisk w jej tworzeniu i upowszechnianiu. Jest również elementem regionalnego procesu przedsiębiorczego odkrywania, budującym przestrzeń do identyfikacji sektorów wzrostowych oraz nisz gospodarczych. 

RIS3 WZ ma przede wszystkim stanowić impuls do zmiany nastawienia do innowacji, chęci wprowadzania nowatorskich rozwiązań i odwagi podjęcia ryzyka. Określa również kierunki działań oraz przedstawia propozycje rozwiązań, mogących przyspieszyć proces wdrażania innowacji i postępu technologicznego w województwie. Zaproponowane cele skupiają się m.in.: na wspieraniu procesu cyfryzacji, automatyzacji i autonomizacji, działalności B+R, potrzebie uczenia się przez całe życie ciągłego poszerzania wiedzy i kompetencji oraz rozwoju kreatywności. Ponadto kładą one nacisk na stymulowanie przedsiębiorczości poprzez kształtowanie otoczenia biznesowego, powstawaniu startupów i tworzącej je społeczności oraz wzmocnienie współpracy firm, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, klastrów i samorządów. Odnoszą się także do poprawy funkcjonowania administracji oraz stworzenia warunków umożliwiających skuteczną promocję i dystrybucję dostępnych środków.

Źródło: WZP