Szczecin gotowy na porozumienie ws nowego przebiegu DK 10

DK 10 jedna z dróg uzupełniających infrastrukturę Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. Miasto Szczecin po zabezpieczeniu w budżecie środków na projekt, gotowe jest na porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie nowego przebiegu tej Drogi Krajowej.

Nowy odcinek drogi krajowej nr 10 (tzw. obwodnica Mierzyna) o długości blisko 8km, rozpoczynać się będzie na wysokości Centrum Handlowego Ster i przebiegać będzie m.in. do Węzła Dołuje, łączącego się z planowanym Zachodnim Drogowym Obejściem Szczecina. Część nowej trasy na odcinku ok. 2,3 km, przebiegać będzie przez tereny należące do Gminy Miasta Szczecin. Z tego względu, Miasto zamierza współfinansować opracowanie projektu oraz przyszłą realizację prac budowlanych obejmującą fragment drogi w granicach administracyjnych Szczecina.

Pierwsze działania w tym kierunku podjęte zostały już we wrześniu 2021 roku. W budżecie Miasta zabezpieczono środki w wysokości 1,9 mln zł brutto na opracowanie części projektowej. Sama inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach:

  1. Etap pierwszy obejmować będzie m.in.: opracowanie analiz dot. rozwiązań projektowych jedno i dwujezdniowych nowej trasy; projektów architektoniczno-budowlanych, uzyskanie uzgodnień i ostatecznej decyzji ZRID.
  2. Etap drugi obejmować będzie realizację prac budowlanych, którego koszty i ich podział zostanie ustalony po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Miasto gotowe jest na zawarcie porozumienia Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie ustalenia zasad wspólnego przygotowania, przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne, udzielenia zamówień oraz zasad finansowania pierwszego etapu inwestycji.

Szczecin będzie gotowy na Zachodnie Drogowe Obejście

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina to ważny projekt infrastrukturalny dla metropolii Szczecińskiej oraz regionu. Miasto Szczecin wspólnie z samorządami, Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, przygotowuje się do tej inwestycji od ponad 10 lat. Efektem tych działań jest wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która po przeniesieniu jej na  GDDKiA umożliwiła stronie rządowej rozpoczęcie projektowania inwestycji.

Szczecin w zakresie przygotowań do realizacji tej inwestycji prowadzi także własne działania. To infrastruktura drogowa, która w granicach administracyjnych miasta ma za zadanie uzupełniać układ dojazdowy do węzłów i samego obejścia. Węzeł Głębokie; zmodernizowany szczeciński odcinek ulicy Przęsocińskiej; pierwszy i drugi etap ulicy Szafera; ulica Modra i Koralowa. To także trzeci etap Trasy Północnej, której projekt jest aktualizowany oraz włączenie obwodnicy Przecławia w układ drogowy ronda Hakena i współpraca z Gminą Dobrą przy budowie nowej drogi od Wołczkowa do ul. Szafera.

Z kolei w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Miasto Szczecin, złożyła wnioski na realizację inwestycji drogowych powiązanych z Zachodnim Drogowym Obejściem Szczecina. Miasto nie otrzymało jednak wsparcia na modernizację ulic Kredowej, Urlopowej i Ostoi-Zagórskiego oraz przebudowę ulicy Zbójnickiej. Miasto złoży ponownie wnioski na powyższe zadania w kolejnym naborze, który trwa do 15 lutego br.

mapa