„Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022

plakat

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:
• dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;
• działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;
• działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;
• atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy. Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:
– inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia,
– inicjatywy wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej  społeczności,
– działań zmierzających do ochrony i kultywowanie dziedzictwa kulturowego,
– inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych.
– inicjatyw związanych z ładem przestrzennych na terenach prywatnych,
– form aktywizacji mieszkańców (w szczególności funkcjonowanie OSP, zespołu ludowego, zespołu  sportowego, KGW),
– inicjatyw prospołecznych,
– działalności kulturalnej sołectwa,
– sposobów wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego,
– inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.
Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z:
1. oceny formalnej,
2. oceny merytorycznej
3. wizji w terenie.
Nadesłane zgłoszenia, które spełnią wymagania oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw z największą ilością punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:
– I miejsca  – 40 000 zł
– II miejsca  – 30 000 zł
– III miejsca  – 20 000 zł
– Wyróżnienia  – 10 000 zł

Podmiotami uprawnionymi do przedłożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu, są gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej (wersji papierowej) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia 1  marca 2022 roku do dnia 15 kwietnia 2022 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników konkursu  zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-215, 91 44-10-233 , e-mail: ajaszczuk@wzp.plpmakatun@wzp.pl .