1/9/SUMP/SSOM/2022

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie podstawowym o wartości poniżej 215 000 euro pn.

„Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) wraz z wykonaniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz promocją”

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00345200/01

Postępowanie prowadzone jest na platformie Zamawiającego pod adresem ssom.ezamawiajacy.pl