CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA ROZWÓJ SOM? MASZ TAKĄ MOŻLIWOŚĆ – APLIKUJ

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur na członków Komisji partnerów społeczno-gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030 (Strategia).

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego rozpoczęło prace nad opracowaniem Strategii. Kluczowym aspektem przygotowania dokumentu jest zapewnienie szerokiej partycypacji partnerów społecznych na wszystkich etapach prac.

Celem naboru kandydatów jest wyłonienie członków Komisji, której zadaniem będzie wyrażanie opinii, podejmowanie inicjatyw, proponowanie rozwiązań odnoszących się do Strategii. Taka forma współpracy zapewnia udział i zaangażowanie społeczeństwa.

Nabór skierowany jest do osób będących przedstawicielami:

  • instytucji
  • organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji
  • organizacji lub instytucji działających na rzecz ochrony środowiska
  • innych organizacji właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej Strategią Rozwoju Ponadlokalnego SOM
  • szkół i uczelni wyższych
  • organizacji pracodawców, przedsiębiorców, w tym zrzeszeń przedsiębiorców

z terenu SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

UWAGA: Za udział w posiedzeniach i pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest wypełnienie interaktywnego formularza do 16 października 2022 r.

>>>> Formularz zgłoszeniowy <<<<

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura ZIT SOM: Telefon – 91 421 71 57 lub 91 421 71 60 E-mail – biuro@som.szczecin.pl

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.