SSOM.SKM.403.6.MK.2022

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progów unijnych, o jakich stanowi
art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„Dostawę i montaż urządzeń związanych z integracją transportu w projekcie Budowa
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych
nr 406, 273, 351”

Postępowanie prowadzone jest na platformie Zamawiającego pod adresem ssom.ezamawiajacy.pl

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 24.10.2019 r. poz.2019 – dalej: „ustawa Pzp”), zawiadamia o unieważnieniu postępowania

Załączniki:

  1. Zawiadomienie