Zapytanie ofertowe nr  01/10/SSOM/2023

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex-ante projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030” i opracowania raportu ewaluacyjnego

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – Formularz cenowo – ofertowy
  4. Załącznik nr 3 i 4 – Oświadczenia
  5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
  6. Załącznik nr 6 – Wykaz usług
  7. Załącznik nr 7 – Wykaz osób
  8. Załącznik nr 8 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych