Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Projekty
Realizacja projektu pn.  „Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras   rowerowych  Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działanie 6.3 „Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym”. Opracowanie projektu jest pierwszym etapem procesu tworzenia, zintegrowanego systemu tras rowerowych , stanowi materiał  wyjściowy do określania i ustalania przebiegu tras rowerowych w przygotowywanych dokumentach planistycznych gmin - członków SSOM.  Przedstawione propozycje połączeń dla tras rowerowych opracowano z uwzględnieniem uwarunkowań  demograficznych, kulturowych, gospodarczych, środowiskowych regionu. (więcej…)
Czytaj Więcej