Projekt Strategii Ponadlokalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2030

Prezentacje strategii zaprezentowane podczas publicznych spotkań :

Prezentacja filmowa Strategii

Wersja do czytania >>>> Prezentacja wersja PDF

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych część strategii

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2030

Model Funkcjonalno-Przestrzenny - część graficzna - 9 plansz

Plansza 1 - Struktura funkcjonalno-przestrzenna Plansza 2 - Uwarunkowania środowiskowe Plansza 3 - Infrastruktura transportowa Plansza 4 - Wybrane usługi społeczne Plansza 5 - Uwarunkowania turystyczne Plansza 6 - Infrastruktura techniczna i OZE Plansza 7 - Powiązania funkcjonalne Plansza 8 - Potencjalne konflikty przestrzenne Plansza 9 - Wstępne kierunki rozwojowe


Synteza diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej na potrzeby opracowania „Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030

>>>> Synteza diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej <<<<

>>>> Mapa rozkładu struktury funkcjonalno-przestrzennej SOM <<<<

>>>> Zintegrowana analiza SWOT dla SOM – Jakość życia i usług społecznych w SOM<<<<

>>>> Zintegrowana analiza SWOT dla SOM – Wyzwania i priorytety polityki spójności Unii Europejskiej <<<<

>>>> Analiza wyzwań, potrzeb, narzędzi i proponowanych działań dla SOM <<<<


Opracowanie pt: Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz, analiz i diagnoz, w tym realizacji badań o charakterze ilościowym i jakościowym

>>>> Model struktury funkcjonalno-przestrzennej SOM <<<<


O Strategii oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

Dokument zawiera wnioski z przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej, analizę SWOT oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej. Tekst dokumentu prezentuje również przewagi konkurencyjne obszaru, misję i wizję rozwoju SOM, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań oraz wskaźniki wdrażania strategii w okresie do roku 2030, opis systemu wdrażania i monitoringu oraz aspekty finansowe. Dokument prezentuje zintegrowane podejście w realizacji projektów priorytetowych. Strategia rozwoju ponadlokalnego SOM pełni rolę strategii terytorialnej w rozumieniu art. 29 Rozporządzenia ogólnego UE.

Istotą ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w perspektywie na lata 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych, które przyczynią się do rozwiązywania bądź zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT. W tym celu zostaną opracowane strategie rozwoju ponadlokalnego i strategie ZIT. W naszym województwie ustanowiono 8 ZIT oraz 4 IIT (Inne Instrumenty Terytorialne). Podstawą wdrażania ZIT jest przygotowana wcześniej stratega terytorialna, spełniająca szereg wymogów określonych w ustawie, w tym zawierająca wykaz projektów, tworzących wiązki powiązanych ze sobą działań, które będą realizowały cele strategii.

Projekty ZIT SOM w perspektywie 2021-2027 będą realizowane ze środków:

1) Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ),
2) Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Środki przypadające na projekty ZIT SOM w ramach poszczególnych celów ww. programów obrazuje tabela:

Środki z FEPZ 2021-2027 – 111 130 193,63 EUR w tym:

  • 58 269 264,86 EUR na cel Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa
  • 31 375 758,00 EUR na cel Europa bliżej obywateli
  • 21 485 177,77 EUR na cel Europa o silniejszym wymiarze społecznym

Środki z FEnIKS 2021-2027 w wysokości 225 mln zł na transport miejski