„Region Przyjazny Rodzinie” czyli…? – Konsultacje społeczne

„Region Przyjazny Rodzinie” czyli…? – Konsultacje społeczne

Aktualności
Region Przyjazny Rodzinie” czyli…? Czyli wspierający dzieci i młodzież, rodziny, pieczę zastępczą oraz seniorów. Ale także włączający, oparty na współpracy między samorządami, organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz instytucjami. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przygotował projekt wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2027. Trwają konsultacje.  Konsultowany program to jeden z najważniejszych dokumentów, na podstawie którego będą prowadzone na Pomorzu Zachodnim działania wspierające zachodniopomorskie rodziny. Autorzy dokumentu podkreślają, że zrealizowanie zapisów programu przyniesie zachodniopomorskim rodzinom, a w szerszym wymiarze całemu regionowi, wiele korzyści, w tym: wzmocni ich jedność, tożsamość, potencjał i trwałość, poprawi jakość relacji między ich członkami, pozwoli lepiej funkcjonować, rozwijać się, reagować i dostosowywać do wciąż zmieniającej się i bardzo nieprzewidywalnej rzeczywistości, co w kontekście niekorzystnych dla naszego województwa prognoz demograficznych i mrocznego widma kolejnych…
Czytaj Więcej
Szkolenia dla pracowników sektora  transportu zbiorowego

Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego

Aktualności
Rusza rekrutacja na szkolenie Różni podróżni w ramach projektu pn. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”, który realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego (UTK) i Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) . Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Więcej informacji o projekcie mogą Państwo przeczytać na stronie: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacjarozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-oszczegolnych- potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/ Zgodnie z założeniami szkolenia prowadzone będą do końca I kwartału 2023 r. Zaproszenie
Czytaj Więcej
Polityka miejska i Europejski Zielony Ład a wieloletnie ramy finansowe UE

Polityka miejska i Europejski Zielony Ład a wieloletnie ramy finansowe UE

Aktualności
Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną zapraszają na cykl webinariów poświęconych polityce miejskiej w nowej perspektywie finansowej, zwłaszcza w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – czyli projektów, które wiele samorządów realizuje wspólnie. Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 opierać się będzie m.in. na założeniach Europejskiego Zielonego Ładu – planu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Realizacja planu będzie wymagać podjęcia wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem we wszystkich obszarach polityki europejskiej i krajowej. Ambitnym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest unowocześnienie europejskiej gospodarki, zmniejszenie jej zapotrzebowania na zasoby i zwiększenie jej konkurencyjności. Gospodarka nie funkcjonuje w oderwaniu od środowiska lokalnego i lokalnych społeczności. Jej rozwój, podobnie jak rozwój społeczny wymaga wsparcia na rzecz nowoczesnego, nisko i zeroemisyjnego transportu, klimatu wolnego od zanieczyszczeń oraz zaawansowanych usług dla mieszkańców miast…
Czytaj Więcej
Świnoujście wykorzysta urobek z drążenia tunelu do budowy wzniesienia.

Świnoujście wykorzysta urobek z drążenia tunelu do budowy wzniesienia.

Aktualności
W okresie od 24 do 30 maja 2021 r. Urząd Miasta Świnoujście zbierał propozycje oraz uwagi dotyczące planowanych zmian zagospodarowania terenu po byłym wysypisku odpadów przy ul. Karsiborskiej. Ideą zmian zaproponowanych przez Miasto Świnoujście jest taka zmiana zagospodarowania przestrzeni aby spełniała funkcje rekreacyjne dla mieszkańców i przestała być miejscem nielegalnego wyrzucania śmieci. Jednostką odpowiedzialną za zbieranie propozycji było Biuro Informacjii Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Świnoujście. Swoje uwagi mogli zgłaszać  wszyscy zainteresowani mieszkańcy Świnoujścia. Propozycje i uwagi mieszkańcy mogli także zgłaszać wykorzystując media społecznościowe poprzez facebooka Prezydenta Miasta Świnoujście Janusza Żmurkiewicza oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Świnoujście Barbary Michalskiej. Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych otrzymało 16 emaili od mieszkańców. W mediach społecznościowych w dyskusji wzięło udział 366 osób. Na facebooku Prezydenta Miasta Świnoujście  liczba osób, które zgłosiły swoje propozycje i uwagi to…
Czytaj Więcej
Weekend Otwartych Ogrodów w Gminie Dobra

Weekend Otwartych Ogrodów w Gminie Dobra

Aktualności
W ostatnią sobotę i niedzielę maja na terenie gminy Dobra odbył się Weekend Otwartych Ogrodów. Podczas wydarzenia można było zwiedzać prywatne ogrody udostępnione przez mieszkańców gminy. Odbyły się też jarmarki w Mierzynie i Bezrzeczu, kiermasze, warsztaty, kursy i wystawy. Weekend Otwartych Ogrodów nawiązywał do bardzo popularnych w Wielkiej Brytanii wydarzeń typu Open Garden Squares Weekend i Chelsea Fringe Festival. W ramach projektu można było zwiedzać prywatne ogrody udostępnione przez mieszkańców gminy Dobra. W ogrodach były prowadzone warsztaty ogrodnicze, florystyczne, rękodzielnicze i kulinarne. Zorganizowano również zajęcia jogi, Garden Fitness, kursy tańca, ogrodowe zajęcia rehabilitacyjne i Nordic Walking. Udostępnione przez mieszkańców ogrody były oznaczone tabliczkami. Można je było zwiedzać razem z wycieczką lub indywidualnie w godzinach od 10:00 do 17:00. Wydarzeniu towarzyszyły jarmarki na terenach rekreacyjnych w Mierzynie i Bezrzeczu. Organizatorzy przygotowali warsztaty, wystawy, kursy,…
Czytaj Więcej
15. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

15. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

Aktualności
15. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij odbędzie się w Gryfinie w terminie od 9 do 13 czerwca. Wiodącą część imprezy stanowią od lat spotkania z osobami podróżującymi, regionalistami oraz reportażystami. 15. edycja imprezy różnić się będzie stosunkowo większą koncentracją na tematyce krajowej i opowieściach o Polsce. Pełny program dostępny jest na stronie festiwalu - nie zabraknie w nim projekcji filmowych, wystaw plenerowych, wycieczek, koncertów, a także legendarnego Balu Włóczykija. Bilety można nabyć online na stronie Gryfińskiego Domu Kultury. Organizatorami imprezy są: Gryfiński Dom Kultury, Zakrzywienie Czasoprzestrzeni i Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. Zainteresowanych czynnym udziałem w programie zapraszamy do kontaktu pod adresem: fluxoplazma@gmail.com Aktualne informacje także na festiwalowym profilu Facebook.
Czytaj Więcej
ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO

ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO

Aktualności
1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463), która wprowadza przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych. W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych ustawodawca doprecyzował przepisy dotyczące zachowania się kierujących pojazdami, zobowiązując ich do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu…
Czytaj Więcej