Wyróżnienie dla Gminy Dobra w plebiscycie Liderzy Dostępności Danych Przestrzennych INSPIRE

Wyróżnienie dla Gminy Dobra w plebiscycie Liderzy Dostępności Danych Przestrzennych INSPIRE

Aktualności
Gmina Dobra została wyróżniona w II edycji plebiscytu Liderzy Dostępności Danych Przestrzennych INSPIRE za rok 2019 organizowanym przez firmę GIAP. Uzyskane 3 miejsce osiągnęliśmy dzięki liczbie wejść i wyświetleń na portalu mapa.inspire-hub.pl. Wynosiły one 11178 wejść oraz 15397 wyświetleń informacji o działce z dokumentów planistycznych. To już kolejny raz gdy zostaliśmy jako gmina wyróżnieni w tym plebiscycie, w zeszłym roku również zajęliśmy 3 miejsce. Dziękujemy Państwu za pomoc w osiągnięciu tego wyniku i gratulujemy pozostałym wyróżnionym gminom.  Źródło : https://www.dobraszczecinska.pl/
Czytaj Więcej
Rusza konkurs „Sołtys roku” 2020

Rusza konkurs „Sołtys roku” 2020

Aktualności
Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania, są najbliżej ich trosk i problemów, to oni dbają o rozwój swoich małych ojczyzn.  Mowa tu o zachodniopomorskich sołtysach, których aktywne działania mogą zostać docenione w konkursie „Sołtys Roku” 2020. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia br.  - To liderzy małych miejscowości, którzy integrują społeczność lokalną. Na co dzień są blisko mieszańców, pomagają im rozwiązywać problemy, budują zaufanie. To wokół nich skupia się życie kulturalne i społeczne  - mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz. - Zachęcam do zgłaszania kandydatur tych wyjątkowych osób w ósmej już edycji konkursu – dodaje wicemarszałek. Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku” 2020 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn. Na laureatów sprawujących swoją funkcję przez co najmniej cały rok…
Czytaj Więcej
Inwestycja na terenie gminy Dobra

Inwestycja na terenie gminy Dobra

Aktualności
Na początku lipca rozpoczęła się wycinka drzew na terenie gminy Dobra. Wycinka prowadzona w Bezrzeczu związana jest z inwestycją przebudowy ulicy Szkolnej w Bezrzeczu. Przebudowany będzie odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Górna do skrzyżowania z ul. Folwarczna. Podczas przebudowy zostanie skorygowany przebieg drogi, wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, oświetlenie, chodnik do ul. Nad Ruczajem, kanalizacja deszczowa oraz przebudowana kolidująca infrastruktura elektroenergetyczna, gazowa i wodociągowa. Wykonawca prac: PB BIS Sp. z o.o., ul. Stołczyńska 178, 71-873 Szczecin. Wartość prac: 8 799 604,78 zł. Termin zakończenia prac: 31.01.2020r. Wycinka prowadzona jest także w Wołczkowie oraz Dobrej. Prace te związane są z przygotowywaniem terenu pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Dobra, łączącej Dobrą oraz Wołczkowo z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie.
Czytaj Więcej
Polickie Targi Gospodarcze

Polickie Targi Gospodarcze

Aktualności
Burmistrz Polic serdecznie zaprasza polskie i niemieckie firmy, instytucje oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w Targach Gospodarczych organizowanych przez Gminę Police. Targi odbędą się w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Siedleckiej 2b w dniach 6-7.04.2019 rok, w godzinach 10.00-18.00. Celem targów jest prezentacja i promocja ofert gospodarczych polskich i niemieckich firm działających na obszarze pogranicza, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów handlowych i biznesowych oraz dotarcie do nowych klientów. Organizator zapewnia wystawcom bezpłatne stoisko wystawowe wraz z wyposażeniem, (zabudowa w kolorze białym, wykładzina, gniazdko elektryczne, 2 krzesła, stół kwadratowy, kosz na śmieci, napis na fryzie). Zgłoszenia i bliższe informacje na temat targów - w Wydziale Rozwoju i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Policach, pok. 52 , tel.  091 431 18 52 lub 091 431 18 20. Kwestionariusz i regulamin…
Czytaj Więcej
Powstaje Stargardzkie Centrum Nauk

Powstaje Stargardzkie Centrum Nauk

Aktualności
Rozpoczęto rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. Chrobrego 21. W tym miejscu zostanie odtworzona kamienica. Powstanie w niej Stargardzkie Centrum Nauki – nowoczesna placówka edukacyjna i kulturalna. Projekt złożony przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego otrzymał 4 miliony złotych dofinansowania ze środków unijnych. Prace zaczęły się od rozbiórki istniejącego budynku. - Usunięto już elementy dekoracyjne, które nadają się do renowacji – m.in. posadzki, drzwi wejściowe, dekoracje ścian. Po konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków znajdą one miejsce w odbudowanej kamienicy. – mówi Natalia Czajkowska-Rzeszut, wiceprezes STBS. SCN to nowoczesna placówka, skierowana przede wszystkim do dzieci. Zamiast typowych eksponatów będą w niej stanowiska interaktywne. Zwiedzający poszerzą wiedzę z nauk ścisłych: fizyki, matematyki czy informatyki. Oprócz tego planowane są wystawy dotyczące historii Stargardu. Kolejna propozycja to warsztaty w pracowni informatyczno-robotycznej. Utworzenie SCN pochłonie ok. 7 800 000 zł.…
Czytaj Więcej
Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Projekty
Pełna nazwa projektu: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” w ramach działania 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Nr. umowy: POIS.05.02.00-00-0025/17-00  Beneficjent: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie,  Instytucją Pośrednicząca : Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie  Cel: Utworzenie głównej osi transportu publicznego na terenie SOM z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych. Projekt pozwoli na utworzenie nowoczesnego systemu transportowego w SOM, opartego na kolei aglomeracyjnej, uzupełnionego o linie autobusowe, które przejmą funkcję dowozowo-odwozową do i z powstałych węzłów przesiadkowych i o linie tramwajowe. SKM będzie głównym środkiem dowozowym do większych miast w SOM, spajającym cały ten obszar. Utworzenie węzłów przesiadkowych, łączących różne gałęzie transportu z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą, zwiększy…
Czytaj Więcej
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne SOM

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne SOM

Projekty
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych. Zapraszamy na stronę ZIT
Czytaj Więcej
Polsko-niemieckie spotkania na szlakach rowerowych

Polsko-niemieckie spotkania na szlakach rowerowych

Projekty
Opis projektu 21.10.2008 roku Gmina Police jako członek SSOM i Starostwo Powiatowe Uecker-Randow zainicjowały stworzenie wspólnej koncepcji połączenia ponadgranicznej sieci ścieżek rowerowych pomiędzy Powiatem Uecker-Randow oraz Powiatem Police. Przygotowane opracowanie obejmowało opis i mapę istniejących oraz planowanych szlaków, tras i dróg rowerowych. Prace nad przygotowaniem dokumentu zakończyło jego podpisanie przez: Gminę Police, Powiat Uecker-Randow, Urząd Uecker-Randow-Tal, Urząd Brüssow, Urząd „Am Stettiner Haff”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze odz. Szczecin, Powiat Policki, Miasto Pasewalk, Urząd Löcknitz-Penkun, Urząd budowy dróg Neustrelitz, Gminę Dobra. Zakres opracowania sprawił, że istnieje duże zainteresowanie jego uzupełnieniem o pozostałe miejscowości wchodzące w zakres Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (m.in. Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Stargard Szczeciński, Szczecin) oraz aktualizację porozumienia po stronie niemieckiej i polskiej w zakresie dotychczasowych beneficjentów. W związku z tym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z Powiatem Uecker-Randow zainicjowały wspólne…
Czytaj Więcej
Koncepcja rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – część polska

Koncepcja rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – część polska

Projekty
Celem głównym Koncepcji jest wzrost konkurencyjności Szczecina i regionu metropolitalnego w drodze uzyskania spójności terytorialnej regionu jako głównego obszaru wzrostu na pograniczu polsko – niemieckim. W dniu 28 kwietnia 2010 r. pomiędzy:1. Województwem Zachodniopomorskim2. Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego3. Gminą – Miastem Świnoujście4. Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania zawarte zostało porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad „Koncepcją rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – część polska”. Dla zrealizowania tego celu, partnerzy muszą wypracować wspólne kierunki polityki przestrzennej, które zapewnią:• wzrost znaczenia portów w Szczecinie i Świnoujściu jako istotnego czynnika rozwoju gospodarki regionu,• poprawę powiązań transportowych i komunikacyjnych w celu poprawy dostępności obszaru,• wzrost znaczenia Szczecina i Świnoujścia jako głównych ośrodków obsługi ruchu turystycznego w tej części pogranicza,• wyznaczenie kierunków do wykreowania transgranicznego produktu turystycznego, rozpoznawalnego w skali europejskiej, a nawet światowej,•…
Czytaj Więcej
Partnerska Inicjatywa Miast

Partnerska Inicjatywa Miast

Projekty
Jednym z celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. W ramach tego celu problematyka rozwoju miast zajmuje bardzo ważne miejsce. W kontekście realizacji polityki miejskiej, SOR wskazuje między innymi na potrzebę zwiększenia komplementarności polityk mających wpływ na rozwój obszarów miejskich oraz wzmacniania współpracy i wymiany wiedzy między miastami różnej wielkości i na różnych szczeblach zarządzania. Powołanie do życia projektu Partnerskiej Inicjatywy Miast wychodzi naprzeciw identyfikowanym w tym zakresie wyzwaniom. Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. PIM jest odpowiedzią na zgłaszaną przez miasta potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. Ponadto jest odpowiedzią na zapotrzebowanie samorządów lokalnych na…
Czytaj Więcej