Transgraniczne Szlaki Turystyczne

Transgraniczne Szlaki Turystyczne

Projekty
towarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego planuje zorganizowanie warsztatów,  których tematyka obejmie wymianę doświadczeń w zakresie sposobów promocji walorów turystycznych poszczególnych JST, podjęciem rozmów nt. opracowania wspólnej oferty turystycznej (zwłaszcza w zakresie szlaków i zakątków wodnych w postaci mapy) oraz poruszona zostanie dyskusja na temat możliwych obszarów wspólnej dalszej współpracy. Spotkanie warsztatowe zaplanowane jest na dzień 04.08.2017 r. i  wezmą w nim udział przedstawiciele polskich i niemieckich samorządów oraz kół i stowarzyszeń turystycznych. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość skorzystać z punktu widokowego mieszczącego się na wieży Muzeum Narodowego, z którego rozpościera się  widok na tereny nadwodne Szczecina co pozwoli na ocenę potencjału i możliwości wykorzystania wody w promocji turystyki transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina.  Ponadto na okres od 05.08. – 08.08.2017 r. przewidziane jest wspólne wynajęcie namiotu sferycznego (stoiska), w…
Czytaj Więcej
Potencjał turystyczny transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – wymiana doświadczeń

Potencjał turystyczny transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – wymiana doświadczeń

Projekty
Dnia 15.05.2013 przedstawiciele Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego brali udział w warsztatach transgranicznych organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin, które mają na celu wypracowanie pomysłów na wspólne projekty, które będą odpowiedzią na problemy z dziedziny demografii i rynku pracy, edukacji, turystyki i komunikacji oraz kultury. W warsztatach brali udział przedstawiciele niemieckich samorządów m.in.: Powiatu Vorpommern – Greifswald, Powiatu Uckermark oraz Miasta Pasewalk. Wypracowane pomysły będą przedstawione na VI dorocznej Konferencji transgranicznej organizowanej przez Gminę Miasto Szczecin wraz z partnerami niemieckimi.Podczas zebrania mówiono m.in. o priorytetowej roli dużych projektów inwestycyjnych przy udziale kilku partnerów tematycznych w nowym okresie programowania. Wszyscy potencjalni partnerzy przedstawili swoje projektowe pomysły. Wspólnie podkreślali istotność budowy wspólnego wizerunku obszaru trans granicznego, w tym zwłaszcza w sferze turystyki wodnej, opracowanie strategii marketingu produktu turystycznego, przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz edukację żeglarską…
Czytaj Więcej
Strategia rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych

Strategia rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych

Projekty
Celem projektu pn. "Strategia rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych" jest podniesienie jakości życia oraz satysfakcji mieszkańców SOM poprzez zapewnienie dostępu do wysokiego standardu usług publicznych. Proces przygotowania Strategii przebiegać będzie w ścisłej współpracy z JST, członkami SOM, przy równoczesnym silnym uspołecznieniu całego procesu. Określenie w dokumencie Strategii społecznie akceptowanych kierunków rozwoju, a następnie wdrażanie ich poprzez skuteczne narzędzia zarządzania stwarza warunki, dzięki którym SOM ma szansę stać się nowoczesną metropolią – obszarem atrakcyjnego miejsca do życia i pracy. Cel główny Projektu realizować będą następujące cele szczegółowe:• ocena stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie usług publicznych w ramach SOM,• określenie kierunków rozwoju SOM zapewniających dostarczanie usług wysokiej jakości,• kształtowanie narzędzi zarządzania rozwojem w postaci wieloszczeblowego zarządzania (multi level good governance),• zorganizowanie procesu debaty publicznej zwiększającej oddziaływanie społeczności…
Czytaj Więcej
Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Projekty
Realizacja projektu pn.  „Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras   rowerowych  Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działanie 6.3 „Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym”. Opracowanie projektu jest pierwszym etapem procesu tworzenia, zintegrowanego systemu tras rowerowych , stanowi materiał  wyjściowy do określania i ustalania przebiegu tras rowerowych w przygotowywanych dokumentach planistycznych gmin - członków SSOM.  Przedstawione propozycje połączeń dla tras rowerowych opracowano z uwzględnieniem uwarunkowań  demograficznych, kulturowych, gospodarczych, środowiskowych regionu. (więcej…)
Czytaj Więcej
Projekt Pomerania

Projekt Pomerania

Dokumenty
Baza danych inwentaryzująca bazę turystyczno-rekreacyjną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zwiera m.in trasy i szlaki rowerowe, wodne piesze i konne. Projekt Pomerania
Czytaj Więcej