Strategia rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych

Strategia rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych

Projekty
Celem projektu pn. "Strategia rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych" jest podniesienie jakości życia oraz satysfakcji mieszkańców SOM poprzez zapewnienie dostępu do wysokiego standardu usług publicznych. Proces przygotowania Strategii przebiegać będzie w ścisłej współpracy z JST, członkami SOM, przy równoczesnym silnym uspołecznieniu całego procesu. Określenie w dokumencie Strategii społecznie akceptowanych kierunków rozwoju, a następnie wdrażanie ich poprzez skuteczne narzędzia zarządzania stwarza warunki, dzięki którym SOM ma szansę stać się nowoczesną metropolią – obszarem atrakcyjnego miejsca do życia i pracy. Cel główny Projektu realizować będą następujące cele szczegółowe:• ocena stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie usług publicznych w ramach SOM,• określenie kierunków rozwoju SOM zapewniających dostarczanie usług wysokiej jakości,• kształtowanie narzędzi zarządzania rozwojem w postaci wieloszczeblowego zarządzania (multi level good governance),• zorganizowanie procesu debaty publicznej zwiększającej oddziaływanie społeczności…
Czytaj Więcej
Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Projekty
Realizacja projektu pn.  „Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras   rowerowych  Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działanie 6.3 „Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym”. Opracowanie projektu jest pierwszym etapem procesu tworzenia, zintegrowanego systemu tras rowerowych , stanowi materiał  wyjściowy do określania i ustalania przebiegu tras rowerowych w przygotowywanych dokumentach planistycznych gmin - członków SSOM.  Przedstawione propozycje połączeń dla tras rowerowych opracowano z uwzględnieniem uwarunkowań  demograficznych, kulturowych, gospodarczych, środowiskowych regionu. (więcej…)
Czytaj Więcej
Projekt Pomerania

Projekt Pomerania

Dokumenty
Baza danych inwentaryzująca bazę turystyczno-rekreacyjną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zwiera m.in trasy i szlaki rowerowe, wodne piesze i konne. Projekt Pomerania
Czytaj Więcej
Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Dokumenty
Pogłębiona diagnoza Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Studium wykonalności "Integracji organizacyjnej, taryfowej i biletowej w SOM" Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego SOM na lata 2014 - 2020 Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko - Wersja archiwalna z roku 2015 Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko - Wersja aktualna
Czytaj Więcej