Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Projekty
Realizacja projektu pn.  „Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras   rowerowych  Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działanie 6.3 „Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym”. Opracowanie projektu jest pierwszym etapem procesu tworzenia, zintegrowanego systemu tras rowerowych , stanowi materiał  wyjściowy do określania i ustalania przebiegu tras rowerowych w przygotowywanych dokumentach planistycznych gmin - członków SSOM.  Przedstawione propozycje połączeń dla tras rowerowych opracowano z uwzględnieniem uwarunkowań  demograficznych, kulturowych, gospodarczych, środowiskowych regionu. (więcej…)
Czytaj Więcej
Projekt Pomerania

Projekt Pomerania

Dokumenty
Baza danych inwentaryzująca bazę turystyczno-rekreacyjną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zwiera m.in trasy i szlaki rowerowe, wodne piesze i konne. Projekt Pomerania
Czytaj Więcej
Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Dokumenty
Pogłębiona diagnoza Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Studium wykonalności "Integracji organizacyjnej, taryfowej i biletowej w SOM" Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego SOM na lata 2014 - 2020 Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko - Wersja archiwalna z roku 2015 Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko - Wersja aktualna
Czytaj Więcej